ESCALAS DE TEMPERATURA

28.02.2012 22:54

Escalas  de temperatura: Celsius - Fahrenehit - Kelvin